- 4 kroki do ELS
- Co to jest?
- Jak dzia�a ELS?
- Dlaczego wymieniamy legitymacje?
- Jaki jest koszt?
- Jakie s� wymagania dotycz�ce zdj�cia?
- Jak przes�a� zdj�cie?
- Najcz�ciej pope�niane b��dy przy przygotowywaniu fotografii.

Najcz�ciej pope�niane b��dy.

Prawid�owe fotografie to:

 

Podstawowe b��dy fotografii:

Fotografia jest czarno-bia�a, jej g�rna cze�� zosta�a obci�ta.
Z�e ustawienie profilu, zas�oni�te lewe ucho. Na fotografii nie zosta�y zachowane odpowiednie proporcje g�owy w stosunku do cia�a.
Fotografia pokazuje twarz en face, a nie z profilu.
Profil poprawny, natomiast zapomniano o ods�oni�ciu lewego ucha.
 

� 1993-2007 Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok, tel. (085) 678-58-67, (085) 678-58-23 fax. (085) 678-59-18