- 4 kroki do ELS
- Co to jest?
- Jak dzia�a ELS?
- Dlaczego wymieniamy legitymacje?
- Jaki jest koszt?
- Jakie s� wymagania dotycz�ce zdj�cia?
- Jak przes�a� zdj�cie?
- Najcz�ciej pope�niane b��dy przy przygotowywaniu fotografii.

Wymagania dotycz�ce zdj�cia

Zdj�cie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej powinno spe�nia� te same wymagania, co zdj�cie do dowodu osobistego:

  1. Kolorowe zdj�cie osoby bez nakrycia g�owy, okular�w z ciemnymi szk�ami, g�owa w pozycji lewego p�profilu, z widocznym lewym uchem, z zachowaniem r�wnomiernego o�wietlenia twarzy. (Podobnie jak fotografia do dowodu osobistego).
  2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz�du wzroku mo�e za��czy� fotografie przedstawiaj�ce osob� w okularach z ciemnymi szk�ami, a osoba nosz�ca nakrycie g�owy zgodnie z zasadami swojego wyznania � fotografi� przedstawiaj�c� osob� z nakryciem g�owy.
  3. Dokumentem po�wiadczaj�cym uprawnienie do za��czonej fotografii przedstawiaj�cej osob� w okularach z ciemnymi szk�ami jest orzeczenie o stopniu niepe�nosprawno�ci osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narz�du wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepe�nosprawno�ci i stopniu niepe�nosprawno�ci.
  4. Dokumentem po�wiadczaj�cym uprawnienie do za��czonej fotografii przedstawiaj�cej osob� w nakryciu g�owy jest za�wiadczenie o przynale�no�ci wyznaniowej.
  5. Osoby, o kt�rych mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie musz� do��cza� za�wiadcze�, je�li oka�� nowy dow�d osobisty z takim samym zdj�ciem, kt�re chc� umie�ci� w legitymacji.

Najpro�ciej jest wykona� zdj�cie u zawodowego fotografa i poprosi� o wersj� elektroniczn�. Wi�kszo�� fotograf�w standardowo wykonuje zdj�cia do dowodu aparatem cyfrowym. Mo�na tak�e zeskanowa� istniej�ce zdj�cie. Oto wymagania, kt�re musi spe�nia� zdj�cie elektroniczne:

  1. wymagany jest format JPG. Maksymalny rozmiar pliku ze zdj�ciem to 1MB.
  2. optymalny rozmiar to 236x295 pikseli oraz rozdzielczo�� 300 dpi.
  3. w przypadku zdj�� wi�kszych � kadrowanie i zmniejszanie zostanie wykonane przez pracownik�w WSFiZ

UWAGA: Na fotografii nie powinno by� �adnych stempli, ani zagi��!

 

� 1993-2007 Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok, tel. (085) 678-58-67, (085) 678-58-23 fax. (085) 678-59-18