- 4 kroki do ELS
- Co to jest?
- Jak dzia�a ELS?
- Dlaczego wymieniamy legitymacje?
- Jaki jest koszt?
- Jakie s� wymagania dotycz�ce zdj�cia?
- Jak przes�a� zdj�cie?
- Najcz�ciej pope�niane b��dy przy przygotowywaniu fotografii.

Jak przes�a� zdj�cie?

Student w celu przes�ania zdj�cia legitymacji powinien zalogowa� si� na swoje konto do eStudent.

  1. Wybierz opcj� �Dane do ELS�, kliknij na guzik przegl�daj, wska� na dysku zdj�cie w formacje JPG, wybierz otw�rz.
  2. Nazwa zdj�cia pojawi si� w polu.
  3. Kliknij na przycisk ZAPISZ ZDJ�CIE.
  4. Je�eli operacja powiod�a si�. Twoje zdj�cie wy�wietli si� obok.
  5. Je�eli Twoje dane osobowe s� prawid�owe, wydrukuj podanie o wyrobienie ELS.

Zdj�cie musi si� znale�� w systemie PRZED wydrukowaniem podania o wyrobienie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Osoby, kt�re nie maj� mo�liwo�ci wgrania zdj�cia do systemu, powinny dostarczy� zdj�cie w postaci cyfrowej do DZIEKANATU.

 

� 1993-2007 Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok, tel. (085) 678-58-67, (085) 678-58-23 fax. (085) 678-59-18