- 4 kroki do ELS
- Co to jest?
- Jak dzia�a ELS?
- Dlaczego wymieniamy legitymacje?
- Jaki jest koszt?
- Jakie s� wymagania dotycz�ce zdj�cia?
- Jak przes�a� zdj�cie?
- Najcz�ciej pope�niane b��dy przy przygotowywaniu fotografii.

Dlaczego wymieniamy legitymacje?

  1. Zgodno�� z za�o�eniami okre�lonymi w Rozporz�dzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi�w.
  2. Utrata wa�no�ci, z dniem 31 grudnia 2007, legitymacji wydanych przed 1 stycznia 2007.
  3. Bogata funkcjonalno�� (mo�liwo�� wykorzystania legitymacji jako Karty Bibliotecznej, dost�p do pomieszcze�, logowanie si� do komputer�w i kiosk�w informacyjnych).
  4. Odporno�� na przypadkowe zniszczenie lub uszkodzenie danych.
 

� 1993-2007 Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok, tel. (085) 678-58-67, (085) 678-58-23 fax. (085) 678-59-18