- 4 kroki do ELS
- Co to jest?
- Jak dzia�a ELS?
- Dlaczego wymieniamy legitymacje?
- Jaki jest koszt?
- Jakie s� wymagania dotycz�ce zdj�cia?
- Jak przes�a� zdj�cie?
- Najcz�ciej pope�niane b��dy przy przygotowywaniu fotografii.

Jaki jest koszt ELS?

ELS b�dzie kosztowa� 17z�. Taka kwota zapisana jest w Rozporz�dzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi�w.

 

� 1993-2007 Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok, tel. (085) 678-58-67, (085) 678-58-23 fax. (085) 678-59-18