- 4 kroki do ELS
- Co to jest?
- Jak dzia�a ELS?
- Dlaczego wymieniamy legitymacje?
- Jaki jest koszt?
- Jakie s� wymagania dotycz�ce zdj�cia?
- Jak przes�a� zdj�cie?
- Najcz�ciej pope�niane b��dy przy przygotowywaniu fotografii.

Co to jest ELS?

Elektroniczna Legitymacja Studencka � zast�puje funkcjonuj�c� do tej pory legitymacj� papierow�. Podstaw� prawn� jej wprowadzenia stanowi Rozporz�dzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studi�w(Dz. U. z 2006 r. nr 224; poz. 1634 str. 2). Jest to karta elektroniczna o ustalonym przez MENiS wzorze.

ELS posiada interfejs stykowy � wyra�nie widoczny chip (po lewej stronie), kt�ry ma mie� 36 KB pami�ci. Wok� legitymacji znajduje si� p�tla, kt�ra jest po��czona z wtopionym w struktur� kolejnym chipem �interfejs bezstykowy � uk�ad Mifare. Na rewersie legitymacji widnieje kod paskowy, pozwalaj�cy wykorzysta� j� jako kart� biblioteczn�.

Studenci WSFiZ b�d� posiada� identyczne legitymacje jak studenci PB, czy WSE.

 

� 1993-2007 Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok, tel. (085) 678-58-67, (085) 678-58-23 fax. (085) 678-59-18