- 4 kroki do ELS
- Co to jest?
- Jak dzia�a ELS?
- Dlaczego wymieniamy legitymacje?
- Jaki jest koszt?
- Jakie s� wymagania dotycz�ce zdj�cia?
- Jak przes�a� zdj�cie?
- Najcz�ciej pope�niane b��dy przy przygotowywaniu fotografii.

Jak dzia�a ELS?

Legitymacja b�dzie wielofunkcyjna , a kolejne funkcje b�d� wprowadzane w miar� potrzeb. Za jej pomoc� b�dzie mo�na uzyska� dost�p do pomieszcze�, zalogowa� si� do komputer�w i kiosk�w informacyjnych, wej�� do pomieszcze�,

Wa�n� jest kwestia mo�liwo�ci wykorzystania tej legitymacji jako karty miejskiej. W�adze Politechniki Bia�ostockiej prowadz� rozmowy z MPK i by� mo�e wkr�tce b�dzie mo�liwo�� wykorzystywania legitymacji jako Karty Komunikacji Miejskiej.

 

� 1993-2007 Wy�sza Szko�a Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku
ul. Ciep�a 40, 15-472 Bia�ystok, tel. (085) 678-58-67, (085) 678-58-23 fax. (085) 678-59-18